ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปลอดภัย อัตราการเกิดอาชญากรรมโดยทั่วไปต่ำ อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นมีย่านที่ไม่ดีบางแห่ง ย่านอันตรายในญี่ปุ่น แบ่งออกเป็นสองประเภทคือย่านโคมแดงและชุมชนแออัด แม้ว่าสลัมเป็นของหายากของญี่ป