ญี่ปุ่น
ประเทศ
5 วัน 3 คืน
จำนวนวัน
ปีใหม่ ธันวาคม – มกราคม
เดือน (จาก - ถึง)

ทะเลสาปคาวากุจิโกะสัมผัสความงามของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5

ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ตชื่อดัง โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียววัดอาซากุซะ

ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจุกุ

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจุกุ

สถานที่เที่ยว ทะเลสาปคาวากุจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ
เดือน ธันวาคม
ระยะเวลา 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2561

 

รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม(เงื่อนไขของตั๋วตามที่สายการบินกำหนด หากท่านต้องการทราบโดยละเอียด โปรดตรวจสอบกับผู้ขาย)

ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง (โหลดใต้เครื่องบิน ไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น)

ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง

ค่ามัคคุเทศก์ตลอดรายการ

ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%(กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)

ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด

ไม่รวมอาหารบนเครื่อง ขาละ 500 บาท ทั้งทริป 1,000 บาท

เงื่อนไขการเดินทาง
 • ข้อเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000.- บาท ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านต้องการเลื่อนการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ โปรดทำเอกสารแจ้ง และชี้แจงเหตุผล มิฉะนั้นบริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำ และขายที่นั่งให้กับผู้เดินทางท่านอื่น โดยท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายคืนได้
 • เมื่อชำระค่ามัดจำ และ/หรือ ค่าทัวร์แล้วบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รีฟันด์คืนการชำระเงินของท่านทุกกรณี

*** ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หากมีการจองน้อยกว่า30ท่าน

เงื่อนไขการจอง
 • วิธีการชำระเงินชำระมัดจำ ท่านละ  15,000 บาทแฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง  (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป) 
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30วันก่อนการเดินทาง

** มิฉะนั้นบริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำ และขายที่นั่งให้กับผู้เดินทางท่านอื่น โดยท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายคืนได้

ราคาทัวร์นี้ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,000 บาทและหากท่านพอใจการบริการเป็นพิเศษ ท่านสามารถทิปเพิ่มเติมจากที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ได้ในวันสุดท้ายของการเดินทาง

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท

1

วันแรก : กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินสายการบิน SCOOT

(รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่านไป-กลับแล้ว หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเอง)

หมายเหตุ

 • เนื่องจากเป็นไฟล์หลังเที่ยงคืน เราจะไม่มีการบริการอาหารบนเครื่องแก่ลูกค้าในกรุ๊ปเคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลา
 • เครื่องออก 45 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
2

วันสอง : นาริตะ-ทะเลสาบคาวากุจิโกะ- KACHI KACHI ROPEWAY - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต (บุปเฟ่ ขาปูยักษ์)

เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TZ292
ถึง สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko)   ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง พิเศษ!!!

นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ (Kachi Kachi Ropeway)    กระเช้าที่ จะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิดให้บริการทุกวันตลอดทั้งปี (อาจมีการงดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย) เพียงไม่กี่นาทีถึงยอดเขา ชมวิวแบบพาโนรามาที่มีความสูง 1,075 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได้ และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางตอนใต้ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควร

นำท่านออกเดินทางสู่ สู่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลกพบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEYฯลฯเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINEฯลฯ

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

เมนูพิเศษขาปูยักษ์!!

3

ฟูจิเทน สกีรีสร์อท - วัดอาซากุสะ–ช้อปปิ้งชินจุกุ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ … ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ” ที่ตกในช่วงปีใหม่ …

หากมีเวลาพออิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัส ประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” ที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก (ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี)

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว

ให้ท่านมีโอกาสขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อ เครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนู SET

หลังรับประทานอาหารให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติออนเซน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

4

วันที่สี่ : โตเกียว-อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

***ไม่มีรถบัสบริการ***

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทางอาทิ ศาลเจ้าเมจิเป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโตที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งและได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สุด ย่านฮาราจูกุแหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับรองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆหรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆเดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้วท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมายอีกทั้งยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS อีกด้วย ย่านชิบุย่าศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับฮาจิโกะ รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียวอัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆ อื่นๆ มากมาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาทให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จำกัดจำนวนการเล่น)ผจญภัยในดินแดนต่างๆให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantionสัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่างมิกกี้เม้าส์มินนี่เม้าส์พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย พักที่  INTERNATIONAL GARDEN Hotel หรือเทียบเท่า
5

วันที่ห้า : นาริตะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

 • 07.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ  (โดยเหมารถ HOTEL SHUTTLE BUS ของโรงแรม)
 • 07.30 น. ถึงสนามบินนาริตะ นำท่านเช็คอินสายการบิน Scoot
 • 10.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ291
 • 13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ[/tabs]

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท

อัตราค่าบริการ

กำหนดการดินทาง ผู้ใหญ่ พัก

ห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

 

จำนวนที่นั่ง

พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
29  ธันวาคม  – 2 มกราคม 2561 36,900 36,900 36,900 36,900 9,000 34+1

*** ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หากมีการจองน้อยกว่า30ท่าน ***