สิงคโปร์
ประเทศ
3 วัน 2 คืน
จำนวนวัน
กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 60
เดือน (จาก - ถึง)
ห้องพัก 2 คืน พร้อมรถรับ-ส่งสนามบิน ซิตี้ทัวร์ ชม Garden by the bay
ถ่ายรูปคู่กับ Merlion ช๊อปปิ้งย่าน Chinatown และ Orchad
สถานที่เที่ยว เมอร์ไลอ้อน – ไชน่าทาวน์- ช๊อปปิ้งถนนออร์ชารด์ – Garden by the Bay
เดือน กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2560
ระยะเวลา

ก.พ. – ต.ค.

เงื่อนไขการให้บริการ กำหนดการเดินทาง วันนี้ – ตุลาคม 2560 ราคาที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป (ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะห้องพักของวันเดินทาง หากได้รับการยืนยันสถานะเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการชำระเงินทันทีตามเงื่อนไขบริษัท
 รวม ห้องพัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม

อาหารเช้า ตามเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม

รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน เป็นรถ Seat In Coach (ให้บริการในช่วงเวลา 09.30-20.00 น. นอกเวลานี้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ซิตี้ทัวร์ตามที่ระบุในรายการ

ไกด์นำเที่ยววันที่ 2 ของการเดินทาง (ไกด์พูดภาษาอังกฤษ)

 ไม่รวม  ทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์-กรุงเทพ

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซักรีด ฯลฯ

1

วันที่ 1

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินที่ท่านเลือก เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์(เวลาประเทศสิงคโปร์เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง…พบเจ้าหน้าที่ที่จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก (ท่านสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น.)

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

2

วันที่ 2

บริการซิตี้ทัวร์ นำท่านชม เมอร์ไลอ้อน – ไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – Garden by the Bay (ไม่รวมค่าเข้า สามารถสอบถามราคาบัตรได้กับไกด์ท้องถิ่น)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอธัยาศัย

3

วันที่ 3

อิสระพักผ่อนหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านส่ง สนามบินชางฮี เพื่อ เดิน ทางกลับโดยสวัสดิภาพ

** หมายเหตุ ไม่มีอาหารคอยบริการ อาหารเช้าขึ้นอยู่กับทางโรงแรมที่จอง

อัตราค่าบริการ

โรงแรม ทำเลที่ตั้ง อาหารเช้า ผู้ใหญ่

ราคา/ท่าน

เด็กไม่มีเตียง

ราคา/ท่าน

พักเพิ่ม

ราคา/คืน/ท่าน

Fragrance Pearl ** Geylang ไม่มี 3,888 2,500 2,000
Moon Hotel ***(No Triple) Little India 2 มื้อ 4,888 3,500 2,500
Marrison Hotel ***(No Triple) Bugis ไม่มี 5,888 3,500 2,500
Boss Hotel**** Lavender 2 มื้อ 5,888 3,500 2,900
Parc Sovereign Hotel**** Albert St 2 มื้อ 5,888 3,500 2,900
A Queen Lalender*** Lavender 2 มื้อ 6,888 3,500 3,500
V hotel Lavender**** Lavender 2 มื้อ 6,888 3,500 3,500
Peninsula Excelsior Hotel**** City Hall 2 มื้อ 7,888 3,500 3,900
Furama City Center**** Chinatown 2 มื้อ 8,888 3,500  3,900

หมายเหตุ ราคานี้ยกเว้น วันที่

10-14 ก.พ., 6-9 เม.ย.,13-17 เม.ย.,29 เม.ย.-01 พ.ค., 05-10 พ.ค., 01-02 ก.ค., 08-11 ก.ค., 12-14 ส.ค., 21-23 ต.ค. 60

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating