ญี่ปุ่น
ประเทศ
5 วัน 3 คืน
จำนวนวัน
กรกฏาคม, สิงหาคม
เดือน

Japan (ญี่ปุ่น) แดนอาทิตย์อุทัย… ทำไมประเทศญี่ปุ่นถูกเรียกว่า “แดนอาทิตย์อุทัย” เค้าให้เหตุผลว่า “ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ละติจูดที่ 20 ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของโลก (ละติจูดที่ 1-19 เป็นทะเล) ฉะนั้นแต่ละวันใหม่ พระอาทิตย์จะส่องแสงในดินแดนของชาวญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกของโลก

ฝรั่งจึงเรียกว่าเป็น ‘Land of the Rising Sun’ (แดนอาทิตย์อุทัย) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

สถานที่เที่ยว โตเกียว – ภูเขาไฟฟูจิ
เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม
ระยะเวลา 6-10 ก.ค.   10-14 ส.ค

 

รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตั๋วกรุ๊ป)

ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้เครื่องบิน (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)

ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง ❀ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน / ห้อง) ❀ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ

ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ ❀ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

ค่าทิปบริการ สำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ, พนักงานยกกระเป๋า

ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าภาษีต่าง ๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)

ค่าปรับสำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ 3,000 เยน/ท่าน ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการจอง การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

❀ ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง     ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น

❀ การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท    ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

❀ ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน     คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

❀ ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน     ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชำระมัดจำ ท่านละ  15,000 บาท  (หลังจากทำการจอง 3 วันทำการ)
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  ชำระก่อนเดินทาง 15
1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โตเกียว ( - / - / - )

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 2 ROW-C เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (นาริตะ) ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 640
(น้ำหนักกระเป๋าไม่เกินใบละ 30 กิโลกรัม ไม่จำกัดจำนวนชิ้น)  /  บริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินระหว่างเดินทาง
2

โตเกียว (นาริตะ) – คามาคูระ – หลวงพ่อโตไดบุทสึ – MT.KACHIKACHI (นั่งกระเช้า) – พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะฟอเรสต์ – แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ( - / - / - )

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคูระ ซึ่งเป็นเมืองที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงทางการเมือง และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากในอดีตเมืองคามาคูระเคยเป็นเมืองหน้าด่านซึ่งซามูไรทุกคนต้องผ่านก่อนเข้าเมือง “เอโดะ” เพื่อเข้าพบท่านโชกุน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) … เพื่อนำท่าน นมัสการหลวงพ่อโต หรือองค์ไดบุทสึ วัดคามาคูระ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง มีความสูงถึง 12 เมตร ซึ่งในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ในวิหารต่อมาในปีค.ศ. 1368 วิหารได้ถูกพายุพัดจนได้รับความเสียหาย และต่อมาในปีค.ศ. 1495 ถูกคลื่นยักษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชำรุดเสียหายแต่ประการใด จวบจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 800 ปีแล้ว … ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อในการบนบาน เพื่อขอให้ประสบความสำเร็จต่าง ๆ ในชีวิตไม่ว่าเรื่องการงาน ความรัก สุขภาพ หรือแม้กระทั่งขอลูก สำหรับคู่สามี ภรรยา ที่มีบุตรยาก อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพตามอัธยาศัย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาคาจิคาจิ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส เป็นสวนสนุกขนาดเล็ก และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเครื่องดนตรีอัตโนมัติ ซึ่งภายในห้องโถงหลักมีกล่องดนตรีโบราณที่เป็นเอกลักษณ์…ออร์แกนขนาดใหญ่จากฝรั่งเศสในปี 1905 ที่จะบรรเลงดนตรีทุกๆ 30 นาที และเครื่องดนตรีอัตโนมัติอื่นๆที่ส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศในแถบยุโรป

3

โอชิโนะ ฮัคไค – ล่องเรือโจรสลัด – GOTEMBA OUTLET – โตเกียว ( B / L / D )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค จุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบ่อน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง พร้อมนำท่านล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องประมาณ 30 นาที) กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงดงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ เอ้าท์เลท เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่ผสมผสานเข้ากันกับเทคโนโลยีอันทันสมัยได้อย่างกลมกลืน

ค่ำพักที่ TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่า

http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00037/

4

วันที่สี่ : อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ( B / - / - )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ท่านสามารถนั่งรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกอาทิเช่น

 • ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นวัยรุ่นอินเทรนด์อัพเดทของเมืองปลาดิบที่เชื่อมระหว่างสถานี JR HARAJUKU STATION กับถนนสายหลัก MEIJIDORI ถนนคนเดินที่เป็นสัญลักษณ์ของฮาราจูกุสิ่งที่มีชื่อเสียงของย่านนี้ก็คือการแต่งตัวแฟชั่นแบบ COSPLAY ของวันรุ่นญี่ปุ่นแต่งตามการ์ตูนเรื่องต่างๆ
 • ถนนทาเคชิตะ ถนนสายเล็กๆ ที่อยู่หน้าสถานีฮาราจูกุ ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมร้านค้าแฟชั่นวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ห้ามพลาดร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลก ที่ตั้งอยู่ตรงกลางของถนนทาเคชิตะร้านที่มีชื่อเสียงคือ MARION CREPES ที่ถือว่าเป็นร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นอันเก่าแก่ที่เปิดบริการมานานที่สุดในญี่ปุ่น
 • ถนนโอโมเตะซานโดะ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม และห้างสรรพสินค้าดัง

– ห้าง LAFORET HARAJUKU สูง 7 ชั้น ที่มีร้านเสื้อผ้ามากกว่า 150 ร้าน

– OMOTOSANDO HILL ช้อปปิ้งมอลล์แหล่งรวมของแบรนด์ดังเช่น LOUIS VUITTON, CHANNEL, GUCCI, DIOR เป็นต้น

– KIDDYLAND ร้านขายสินค้าของเด็ก ที่มีทั้งเสื้อผ้า ของเล่น ขนมมากมาย

– ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของที่ระลึก

 • ชิบุย่า ได้รับฉายาว่าเป็น SHOPPING DISTRICT แห่งโตเกียว และของญี่ปุ่น ที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นแหล่งรวมความบันเทิงหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆ SHIBUYA109, TOKYO HAND ที่ถือว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุด, PARCO, LOFT สาขาชิบูย่าที่เต็มไปด้วยของเก๋ๆ และถนนที่จะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย อาทิ UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC MART ชิบุย่า มีแยกที่เรียกได้ว่าวุ่นวายที่สุดในโลกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่ใครๆ ก็ต้องแวะมา HACHIKO SQUAREที่มีผู้คนพลุกพล่านข้ามถนนกันแทบจะ 24 ชม. เลยทีเดียวจุดไฮไลท์อีกจุดในย่านนี้ได้แก่รูปปั้นของ HACHIKO สุนัขผู้ซื่อสัตย์อันโด่งดังไปทั่วโลก
 • SHISUI OUTLET สามารถช้อปได้ตั้งแต่เวลา 10:00 – 20:00 น. ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่ง รวมสินค้านำเข้า และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย

เดินทางโดย SHUTTLE BUS จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส OUTLET SHUTTLE ออกจาก (TERMINAL 1) NO.30 หรือ (TERMINAL 2) NO.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

หรือจะเลือก เดินทางโดยรถไฟ JR จากสถานี JR NARITA STATION ไปลงที่สถานี JR SHISUI STATION แล้วขึ้นรถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที

 • โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของ TOKYO DISNEY RESORT เขต URAYASU จังหวัด CHIBA ซึ่งมีพื้นที่ติดกับโตเกียว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกอยู่ห่างจากสถานีโตเกียวประมาณ 15 นาที โดยรถไฟ JR มาลงที่สถานี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY STATION มีโซนต่างๆ มากมายที่น่าสนใจคือ
 • แอดแวนเจอร์แลนด์ รวมเครื่องเล่นแบบผจญภัย ตื่นเต้นหวาดเสียว อาทิ ล่องเรือโจรสลัด, ล่องเรือในป่าซาฟารี, ผาดโผนกับรถไฟเหาะรางไม้   เป็นต้น
 • เวสเทอร์น แลนด์  เครื่องเล่นจะมีความใกล้เคียงกัน อาทิ รถไฟเหาะสะท้านโลกา บิ๊กฮันเตอร์ ,ล่องแก่งมรณะ เป็นต้น
 • แฟนตาซีแลนด์ และ การ์ตูน ทาวน์ ที่รวมเครื่องเล่น สบายๆ น่ารักๆ สวยงาม อาทิ สมอล เวิร์ด, ปีเตอร์ แพน, ปราสาทสโนว์ ไวท์, บ้านหมีพูหรรษา, บ้านปีศาจผีสิง, ช้างน้อยจัมโบ เหินลม, บ้านมิกกี้ เม้าส์, เรือโดนัลดัก มหาสนุก, เยี่ยมบ้านกุ๊ฟฟื่, ผจญภัยกับพีน๊อคคีโอ เป็นต้น
 • เวลาประมาณ 00 น.พลาดไม่ได้กับการชม ขบวนอิเลคทริคพาเหรด การเดินขบวนของเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนที่ทุกคนชื่นชอบมากับแสง สี เสียง ที่ท่านจะประทับใจ

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามได้ที่ไกด์ ค่าตั๋วโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท และราคาเด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่ารถไฟไป–กลับ) (กรณีที่ท่านต้องการซื้อบัตรเที่ยว TOKYO DISNEYLAND กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนเดินทาง 10 วัน พร้อมทั้งชําระเงิน)

วิธีการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว

จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถนั่งรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรมไปต่อรถที่สนามบินนาริตะเข้าสู่กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถทำได้หลายวิธีอย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจำทาง และแท็กซี่ ในปัจจุบันวิธีที่กำลังเป็นที่นิยมคือการนั่งรถไฟดังนั้น ขอแนะนำการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งสะดวกในการคำนวณระยะเวลา และจัดสรรตารางเดินทาง ท่ามกลางรถไฟที่มีอยู่หลายสาย รถไฟฟ้าที่ให้บริการจากสนามบินนาริตะเข้าเมืองโตเกียว มีอยู่หลักๆ 5 สายด้วยกัน ได้แก่

1)  NARITA EXPRESS (N’EX) – เส้นสีแดงตามรูป เดินทางเข้าโตเกียวจากทางทิศใต้ ผ่านจิบะเข้าสถานีโตเกียว ใช้เวลา 53 นาที แล้วขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ ส่วนแรกวิ่งขึ้นไปทางเหนือผ่าน SHINJUKU, OMIYA ส่วนหลังวิ่งไปทาง YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA ค่ารถอยู่ที่ 2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตร / ชั่วโมง ให้บริการจากหลายๆสถานีในโตเกียว และปริมณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผ่านสถานีโตเกียว ซึ่งเป็นสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมต่อกัน หรือแยกจากกัน ปกติแล้วขบวนที่มาจากโอฟุนะ หรือโยะโกะฮะมะจะเชื่อมต่อกับขบวนที่มาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเป็นขบวนเดียวกันวิ่งต่อไปจนถึงท่าอากาศยานนะริตะ (ผ่านทาง SOBU MAIN LINE และ สายนาริตะ)

2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา–เส้นสีเขียว ใช้เวลา 80 นาที เดินทางไปสถานี TOKYO ราคาประมาณ 1,280 เยน

3)  KEISEI SKYLINER – เส้นสีน้ำเงิน รถด่วนของฝั่ง KEISEI เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ผ่านสถานีนิปโปริ สุดปลายทางที่อุเอโนะ ใช้เวลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ 2,470 เยน KEISEI SKYLINER วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตร / ชั่วโมง SKYLINER มีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ในระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยว / ชั่วโมง กรณีใช้บริการ KEISEI LINE จะต้องลงที่สถานีนิปโปริ (NIPPORI) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ (UENO) ซึ่งทั้ง 2 สถานีนี้จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR YAMANOTE LINE) ไปยังสถานีต่างๆ ในโตเกียวได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, IKEBUKURO

4) ACCESS EXPRESS – เส้นสีส้ม เป็นรถด่วนพิเศษของสาย KEISEI ปลายทางอยู่ที่สถานีอุเอโนะ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 1,240 เยน

5)  KEISEI MAIN LINE – เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน (RAPID SERVICE) วิ่งจากสนามบินไปสุดปลายทางที่   อุเอโนะ ใช้เวลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ1,030 เยน

กลางวัน / ค่ำ        ä อิสระในการรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

ã พักที่ TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่า

http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00037/

5

วันที่ห้า : วัดอาซากุสะคันนอน – AEON PLAZA – กรุงเทพฯ ( B / L / D )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะคันนอน วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว…เชิญท่านกราบนมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลาเชิญท่านชม หรือช้อปปิ้งที่ ถนนนาคามิเซะ ท่านจะได้ชม และซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง Made In Japan แท้ๆ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว โตเกียวสกายทรี ทาวเวอร์ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว หรือหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก…เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง อิออนพลาซ่า ศูนย์การค้าที่มีสินค้าหลากหลายชนิดจำหน่ายในราคาที่ไม่แพง ทั้งสินค้าอุปโภค และบริโภค โดยภายในห้างอิออนนั้นประกอบไปด้วย ส่วนของดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ซึ่งก็คือห้างจัสโก้ และส่วนที่เป็นพลาซ่า หรือร้านค้าย่อย ๆ รวมทั้ง ร้าน 100 เยน ที่มีสินค้าคุณภาพดีราคาถูกแสนถูก นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารให้ท่านเลือกรับประทานมากมาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็น ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่สะดวก

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 677 *** บริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินระหว่างเดินทาง ***
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** ไม่มีราคาตั๋วเด็ก **

กำหนดการเดินทาง เดือนธันวาคม ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง) (ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1 ) อายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) อายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) พักเดี่ยวเพิ่ม
06-10 กรกฎาคม 2560 38,900 38,900 38,900 8,000
10-14 สิงหาคม 2560 38,900 38,900 38,900 8,000

หากจำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 30 ท่าน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา