ญี่ปุ่น
ประเทศ
5 วัน 3 คืน
จำนวนวัน
กรกฏาคม
เดือน

Deluxe Japan ขอนำเสนอ ทัวร์ญี่ปุ่น อิบารากิ – นิกโก้ – โตเกียว 5วัน / 3คืน

นิกโก้มรดกโลก UNESCO เที่ยวครบที่สวย ชมดอกไม้สวยงามตลอดทั้งปี HITACHI SEASIDE PARK ช้อปปิ้งจุใจ ชินจุกุ – AMI OUTLET ตะลุยหมู่บ้านนินจา เอโดะวันเดอร์แลนด์ – นั่งกระเช้า ชมวิว อะเคจิไดระ บินไปกับสายการบินไทย

สถานที่ อิบารากิ – นิกโก้ – โตเกียว
เดือน กรกฎาคม 06 – 10 / 19 – 23
ระยะเวลา  6-10 ก.ค.   19-23 ก.ค.
รวม   ค่าตั๋วเครื่องบินตามที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 30 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ไม่รวม  เนื่องจากตอนนี้ อยู่ในช่วงการยกเลิกวีซ่า สำหรับคนไทยเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จึงไม่ได้รวมค่าวีซ่า ไว้ เนื่องจากมีการประกาศผลบังคับใช้ เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 แต่ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงการยกเลิก หรือต้องกลับมาขอวีซ่าใหม่ ทางบริษัทจะรีบแจ้งให้ทราบโดยด่วนและขอเรียกเก็บค่าวีซ่าและเอกสารทั้งหมด (2,500 บาท / ท่าน)
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 2,000 ¥
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)
 ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
หมายเหตุ  จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไปและมีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง หากน้อยกว่า 15 ท่านแต่ลูกทัวร์มีความประสงค์จะเดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปพร้อมกันอาจจะมีเรียกเก็บเพิ่ม
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง  กรุณาจองล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่อาจเดินทางด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิก
การเดินทาง
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และอื่นๆ

 

1

วันแรก : กรุงเทพฯ – นาริตะ

พร้อมคณะบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิสายการบินไทยเคาน์เตอร์Dใกล้ประตูทางเข้าที่1เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ อำนวยความ สะดวกในเรื่องขอเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของท่าน
เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน TG 640 **
2

วันที่สอง : นาริตะ – อิบารากิ – วัดหลวงพ่อหลวงพ่อโตแห่งเมืองอุชิคุ - Ami Premium Outlet ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค *** ชมดอกไม้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี***

เดินทาง ถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะวัดหลวงพ่อหลวงพ่อโตแห่งเมืองอุชิคุ หรือที่เรียกกันว่าอุชิคุไดบุตสึ ซึ่งมีความสูงถึง120เมตร สูงใหญ่กว่าที่นาราและคามาคุระ และก็สูงที่สุดในโลกด้วย! ความเก๋ก็คือสามารถเข้าไปในองค์พระ ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปบนตัวพระแล้วชมวิวเมืองได้ด้วยสู่ จากนั้นนำท่านสู่ Ami Premium Outlet ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกัน ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เซทเมนูอาหารญี่ปุ่น
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองคะสุมิงะอุระ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิ ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเที่ยวชมสวนดอกไม้ฮิตาชิไคอิน (HITACHI SEASIDE PARK) สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไม้มีทั้งหมด 8 จุดหลักๆ มีดอกไม้ประจำฤดูกาลหลายสายพันธุ์หมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ทั้งปี (KOCHIA) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ดอกหญ้าแดง ซึ่งท่านจะเพลิดเพลินกับสีสันที่แสดงถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงของประเทศญี่ปุ่น สีแดง ส้ม ที่ตัดกับ สีฟ้าครามของท้องฟ้า ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา และ ถือเป็นช่วงที่มีสีสันของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ช่วงเดือนตุลาคมยังมี ทุ่งดอกคอสมอส ผลิบานภายรอบบริเวณลานดอกไม้กว้างมีร้านอาหารร้านกาแฟ ร้านขนม และของที่ระลึกต่าง ๆ ให้ท่านเดินเล่นภายในสวนตามอัธยาศัย(ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
3

วันที่สาม : นิกโกะ - หมู่บ้านนินจาเอโดะวันเดอร์แลนด์ –นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ-สะพานชินเคียว - น้ำตกเคร่อน - ศาลเจ้าโทโชกุ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากรับประทานอาหารเช้าพาคณะเดินทางไปยังเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ จังหวัดโทะชิงิ เพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์ เป็นหมู่บ้านจำลองช่วงเวลาในสมัยเอโดะของญี่ปุ่นระหว่างปี 1603-1867 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสร้างเมืองและวิถีชีวิตของคนในยุคนั้น โดยภายในมีพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก และนอกจากนั้นยังมีโรงละครอยู่ทั้งหมดถึง 4 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีการแสดงจากนักแสดงที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ที่ต้องซึมซับบทบาทของคนยุคนั้นจริงๆ โดยการแสดงนั้นมีตั้งแต่ละครย้อนยุคที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่ของชาวเมือง หรือแม้กระทั่งชาวซามูไร รวมถึงการแสดงศิลปะแบบโบราณอีกด้วย (เปิด-ปิด 9.00 น. -17.00น.) จากนั้นนำท่านไปนั่งกระเช้าอะเคจิไดระ เป็นจุดชมวิวธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ของนิกโกะที่สวยที่สุด เป็นทางผ่านไปยังทะเลสาบชูเซน-จิจากตัวเมืองนิกโกะ จากจุดนี้คุณจะสามารถเห็นภูเขานันไท น้ำตกเคงอน-โนะ-ทากิและทะเลสาบชูเซน-จิได้ในภาพเดียวอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เซทเมนูอาหารญี่ปุ่น
จากนั้นนำท่านชมใจ พาท่านชม สะพานชินเคียว หรือสะพานศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ ณ ประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโกะ เป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง(Futarasan Shrine) เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสะพานคินไตเคียว(Kintaikyo Bridge) ที่อิวาคูนิ กับสะพานซารุฮาชิ(Saruhashi) ที่ยามานาชิ,โอสึกิ นำท่านชม น้ำตกเคกอน(36 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในสามน้ำตกมีชื่อของญี่ปุ่น น้ำตกที่มีความสูงถึง 100 เมตร ไหลมาจากน้ำในทะเลสาบชูเซนจิ และแม่น้ำ Daiya River เข้าไว้ด้วยกัน จุดชมวิวที่ทางอุทยานได้สร้างขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถซึมซับภาพกระแสน้ำขนาดมหึมาที่ตกลงมาตรงหน้า และละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่ว ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ท่านสามารถชมความงามในระยะใกล้โดยใช้ลิฟท์ลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง สูทะเลสาบชูเซนจิซึ่งเป็นการก่อตัวจากหินละลายซึ่งระเบิดมาจากภูเขาไฟนันไต ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่พักตากอากาศมากมายศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุณโทกุงาว่า ที่เก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตา ทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะ และที่แฝงแง่มุมทางปรัชญา เป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก แสดงถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้อื่น ชมความสวยงามของเจดีย์ 5 ชั้น ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นโบราณ ศาลเจ้าแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก Kinugawa ONSEN Hotel หรือเทียบเท่า
4

วันที่สี่ : โตเกียว–วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเสะ – ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก เดินทางสู่ กรุงโตเกียวจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดรวมไปถึงถนนนาคามิเสะถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันเลยทีเดียว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เซทเมนูอาหารญี่ปุ่น
นำท่านถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของหอคอยโตเกียวสกายทรีที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ชมด้านนอก) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ที่นี่ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ซึ่งในอดีตที่นี่เป็นเพียงบริเวณที่ทิ้งขยะของเมืองเท่านั้น แต่ในปัจจุบันชินจูกุเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายให้จับจ่ายเรียกว่าครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆ อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้ามือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ ด้วย ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุ
อิสระอาหาร ค่ำ เพื่อให้ท่านได้ต็มที่กับการช๊อปปิ้ง จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHIMBASHI TOKYO REI HOTEL หรือเทียบเท่า
5

วันที่ห้า : สนามบินนาริตะ– กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 08.30น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อทำการเช็คอินและตรวจเช็คสัมภาระ 10.45 น. นำท่านเดินทางออกจาก สนามบินนาริตะ โดยเที่ยวบิน TG 641 สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ 15.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
เดือนที่เดินทาง วันที่เดินทาง ราคาบาท / ท่าน พักเดี่ยว เพิ่ม
มิถุนายน 15 – 19 / 24 – 28 46,900 -. 8,500
กรกฎาคม 06 – 10 / 19 – 23 47,900 -. 8,500

*** ต้องมีคณะทัวร์เดินทาง ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป จึงจะออกเดินทาง ****