ญี่ปุ่น
ประเทศ
5 วัน 3 คืน
จำนวนวัน
สิงหาคม
เดือน

Highlight : ซุปเปอร์ซีรีย์ ช่วงฤดูร้อน แห่งเกาะฮอกไกโด

 • พัก Asahikawa 1 คืน,Sapporo 2 คืน + Onsen + แหล่งช้อปปิ้ง  
 • เที่ยวเต็ม ไม่มีอิสระเที่ยวเอง….ชัวร์! เนิน ฤดู+นั่งรถไฟ
 • ใหม่ก่อนใคร สวน อูเอโนะ 1 ปีมีครั้ง สวนแห่งความงาม

 

สถานที่เที่ยว ฮอกไกโด โทมิตะ โอตารุ
เดือน สิงหาคม
ระยะเวลา 2-6 ส.ค.   3-7 ส.ค   10-14 ส.ค.   11-15 ส.ค.  16-20 ส.ค.  17-21 ส.ค  23-27 ส.ค.  24-28 ส.ค.

31 ส.ค. – 4 ก.ย.

 

รวม

ค่าตั๋วโดยสาร TG ( Economy Class) (ในกรณีมีความ ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่ค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)

ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ

ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 2 ขวด / วัน (เช้า-เย็น)

Wifi Free ตลอดการท่องเที่ยว ครอบครัวละ 1 เครื่อง (2 – 6 ท่าน/เครื่อง)

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็นพิษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

*** เด็กอายุต่ำกว่า 1ปี และผู้ใหญ่อายุ 76ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว 50%

***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 6เดือน และผู้ใหญ่อายุ 86 ปีขึ้นไป / ไม่คุ้มครองลูกค้าจอยทัวร์ที่เดินทางไปก่อนกรุ๊ปทัวร์***

ไม่รวม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ

ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ

ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ในกรณีที่มีการยกเลิก วีซ่าฟรีสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย)

ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง

ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว สำหรับผู้ที่ ไปและ/หรือกลับ ไม่พร้อมพร้อมคณะ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปจากประเทศไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่านในการบริการ

ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 700-800 บาทไทย) ขึ้นอยู่กับเรทแลกเปลี่ยนเงินตราในวันนั้น เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ

เงื่อนไขการเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ,
 • การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
เงื่อนไขการจอง
 • จองและชำระ มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน 3 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจำ)
 • กรณีที่มีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 – 30 วัน คิดค่าบริการมัดจำตั๋วเครื่องบินทางละ 5,000 บาท
 • กรณีที่มีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 – 16 วันก่อนเดินทางคิดค่าบริการมัดจำ 10,000 บาท
 • กรณีที่มีการยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน คิดค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
 • คณะผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป พร้อมมัคคุเทศก์เดินทางพร้อมคณะ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท
1

วันแรก : กรุงเทพฯ

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2 เคาน์เตอร์ C
คณะออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
2

วันแรก : สนามบินชิโตเซะ – โทมิตะ ฟาร์ม – เนิน 4 ฤดู – บ่อน้ำสีฟ้า

คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย2ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุราโน่” นำท่านเข้าสู่ “โทมิตะฟาร์ม” เพื่อชมความงามของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ไฮไลท์”  ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่มท่ามกลางดอกไม้หลากสีสัน ที่แข่งกันบานต้อนรับผู้มา รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และบำรุงผิวพรรณ ชั้นยอด ที่สกัดกลิ่นและสารอันเป็นประโยชน์จากดอกไม้สวยๆ (ระหว่างการเดินทางผ่านชม เมืองยูบาริ เมืองที่มีชื่อเสียงในฐานะ Melon Kingdom เพราะพื้นที่เพาะปลูกเมล่อนคุณภาพดีและมีราคาสูงในสุดในประเทศญี่ปุ่น)(ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

การตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษให้ท่านได้ทานเมลอน อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่ “เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka)” เนินเขากว้างใหญ่ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์นับ 10 ชนิดปลูกเรียงรายสลับสีกันเป็นแนวยาว ให้ท่านได้เดินลัดเลาะตามทุ่งถ่ายรูป และชมความงามของแห่งสีสันของดอกไม้ที่ไกลสุดลูกตา ระหว่างกลางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ทางสวนจะทำการจัดสรรปลูกดอกไม้นานาชนิดสลับสีสันให้เห็นอย่างสวยงามชวนหลงใหล มากมายที่เวียนสลับกันแสดงความสวยงามให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกและประทับใจ (ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ * ไม่รวมค่ารถรางชมสวน) เดินทางสู่เมือง BIEI โดย “รถไฟขบวนพิเศษชื่อ โนโรโกะ” รถไฟขบวนนี้ให้บริการระหว่างเมืองจะให้บริการเฉพาะหน้าร้อนช่วงที่ดอกลาเวนเดอร์บาน ที่พิเศษคือรถไฟขบวนนี้จะตกแต่งเลียนแบบรถไฟโบราณเป็นขบวน Open-air มีที่นั่งพิเศษเก้าอี้จะหันข้างออกชมวิวด้านข้างแนวภูเขาสวยงามมาก เมืองแห่งทุ่งดอกไม้อันงดงามและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ นำท่านชม สระน้ำสีฟ้า (Blue Pond) ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสีของน้ำที่เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเมื่อปี 1988 ไหลเข้าสู่เมือง ไฮไลท์!!! ชมน้ำสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม้สูงจำนวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ำในบ่อ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Smile Hotel Asahikawa 3 * หรือเทียบเท่า * อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
3

วันที่สาม : อูเอโนะฟาร์ม – โรงงานช็อคโกแลต – ซิตี้ทัวร์ โอตารุ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Ueno Farm ที่นี่เป็นสวนที่มีคอนเซ็ปการตกแต่งด้วยดอกไม้สวยๆในแต่ละฤดูกาล Ueno Farm เป็นสวนขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยว แต่เดิมแล้วเป็นฟาร์มเพื่อการเกษตร ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นที่รู้จักในฐานะสวนที่ตกแต่งไปด้วยดอกไม้อันสวยงาม Nome’s Garden สวนของโนม ซึ่งเป็นเทพหรือภูติตัวเล็ก รอบๆบ้านหลังน้อยล้อมรอบไปด้วยดอกไม้หลากหลาย เป็นสวนที่แสนน่ารักและนิยมในหมู่สาวๆ Mother’s Garden จะเรียกว่าเป็นสถานที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอุเอโนะฟาร์มก็ว่าได้ เป็นสวนขนาดใหญ่ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับดอกไม้นานาชนิดอันหลากหลายไปตามแต่ละฤดู ทั้งลักษณะของดอกไม้ที่โดดเด่น รั้วอิฐ และสีเขียวที่ทำให้รู้สึกสงบ ภายในสวนของอุเอโนะฟาร์ม มีทั้งกระต่ายและเป็ด เป็นเหล่าผู้อาศัยอันแสนน่ารักใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยนะ เป็นบรรดาสัตว์ที่อาศัยอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม เป็นมาสคอตที่ได้รับความนิยมอย่างมากของอุเอโนะฟาร์มเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านสู่ นำท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (Shiroi Koibito Park) เป็นโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัทช็อกโกแลตของท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบริษัท คือ คุ้กกี้ Shiroi Koibio ของฝากที่นิยมของฮอกไกโดภายในประกอบด้วย ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์โรงงานช็อกโกแลตพร้อมจำหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ท่านสามารถชมกระบวนการผลิตคุ้กกี้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีสนาม Shiroi Koibito Park สนามฟุตบอลที่เคยเป็นสถานที่แข่งขันฟุตบอลท้องถิ่น J-League อีกด้วย
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่าเดินทางสู่ เมืองโอตารุ นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน้ำโบราณ” อีกทั้งตลอดสองข้างทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านชื่อดัง Le TAO มีให้ท่านได้ชิมลิ้มลอง หรือ ซื้อกลับกันมากมายหลายร้าน อีกทั้งยังมีของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย บนถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายด้วยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที่อาหารซีฟู๊ดสดๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า” ซึ่งเป็นสาเกที่มีชื่อเสียง ในระดับหัวแถวของญี่ปุ่น เราจะได้ชมความพิถีพิถัน ในการผลิตสาเกที่ขึ้นชื่อแห่งนี้ชม คลองโอตารุ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้า จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Apa Susukino hotel 3* หรือระดับเทียบเท่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก สามารถแช่ออนเซน ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการท่องเที่ยว ได้ตามอัธยาศัยในโรงแรมที่พัก
4

วันที่สี่ : ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ซูซูกิโนะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ที่ างทิศตะวันออกเฉียง ใต้ของเมืองกุ้ยหลิน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพ นับว่าเป็นสวรรค์บนดินที่มีชื่อเสียงที่ นัก ท่องเที่ยวตอ้งมาเยือนเมื่อมาถึงกุย้หลิน นาํ ท่านเดินทางสู่ถํ้าเงิน ซ่ึงเป็นถ้าํที่มีความงดงามที่สุด ของกุย้หลิน ถ้าํน้ีเป็นถ้าํที่อยตู่ ิดกบัแม่น้าํ หลีเจียง ชมหินงอกหินยอ้ยที่มีเอกลกั ษณ์เฉพาะตวั ที่ส่อง แสงระยบิระยบัแวววาวประกายเกลด็เพชรอยา่ งสวยงาม ชาวหยางซั่วจึงตั้งชื่อว่าถ้ำเงิน
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการเมนูปู 3 อย่าง (ปูขน,ปูทาบาระ,ปูซูไว ร้าน NANDA) และเมนูอื่นๆ * ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หลังอาหารนำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าประจำเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที่สร้างตั้งแต่ปี 1871 ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสายเพื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นนำท่านชมด้านนอกของทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโดเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512 นำท่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออก ไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ที่สวนแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Apa Susukino hotel 3* หรือระดับเทียบเท่า ท่านสามารถออกมาเดินช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะได้เต็มอิ่ม อิสระอาหารเย็นเพื่อช้อปปิ้ง * โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางศูนย์การค้าย่านซูซูกิโนะ
5

วันที่ห้า : สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

พัก 2-3 ท่าน

เด็ก 1 ท่าน

พักกับ

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน

(เด็กมีเตียง)

เด็ก1 ท่าน

พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เด็กไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

2 – 6 สิงหาคม 60 42,900.- 38,900.- 34,900.- 6,000.-
3 – 7 สิงหาคม 60 42,900.- 38,900.- 34,900.- 6,000.-
16 – 20 สิงหาคม 60 42,900.- 38,900.- 34,900.- 6,000.-
17 – 21 สิงหาคม 60 42,900.- 38,900.- 34,900.- 6,000.-
23 – 27 สิงหาคม 60 42,900.- 38,900.- 34,900.- 6,000.-
24 – 28 สิงหาคม 60 42,900.- 38,900.- 34,900.- 6,000.-
31 ส.ค. – 4 ก.ย. 60 42,900.- 38,900.- 34,900.- 6,000.-
10 – 14 สิงหาคม 60 47,900.- 43,900.- 39,900.- 6,000.-
11 – 15 สิงหาคม 60 47,900.- 43,900.- 39,900.- 6,000.-

** ราคาเด็ก ใช้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี บริบูรณ์เท่านั้น**

โปรแกรมการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ