ญี่ปุ่น
ประเทศ
5 วัน 4 คืน
จำนวนวัน
ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม
เดือน

เราจะพาท่านไปอยู่เหนือทุกสรรพสิ่ง บนยอดเขา จิโกคุดานิ

ชมวิวแบบพาโนรามา ในช่วงเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี เหมือนกับอยู่ระหว่างกึ่งกลาง โลกมนุษย์ กับ สวรรค์ ม

“โจซังเค” ชื่อนี้การันตีเรื่องออนเซน ธรรมชาติ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น

ดูความงามของธรรมชาติ ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร ที่ผสมกันแบบลงตัวที่สุด มุม สะพานแดง ใบไม้หลากสี สายธารออนเซน ความลงตัวในเมืองเล็กๆ กับตำนานแห่งกัปปะ…ที่จะทำให้พรนั้นเป็นจริง 1 ปีมีครั้งกับความใหม่ 2 สถานที่ ที่จะทำให้ความฟิน และปัง..ปังในครั้งเดียว

สถานที่เที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่น โจซังเค
เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560
ระยะเวลา

19-23 ต.ค.  20-24 ต.ค.

02-06 พ.ย. 08-12 พ.ย. 09-13 พ.ย.

07-11 ธ.ค. 08-12 ธ.ค.

เงื่อนไขการให้บริการ
  • จองและชำระ มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน 3 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
  • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจำ)
  • กรณีที่มีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 – 30 วัน คิดค่าบริการมัดจำตั๋วเครื่องบินทางละ 5,000 บาท
  • กรณีที่มีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 – 16 วันก่อนเดินทางคิดค่าบริการมัดจำ 10,000 บาท
  • กรณีที่มีการยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน คิดค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
  • คณะผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป พร้อมมัคคุเทศก์เดินทางพร้อมคณะ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท
 รวม ค่าตั๋วโดยสาร TG ( Economy Class) (ในกรณีมีความ ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่ค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)

ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ

ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 2 ขวด / วัน (เช้า-เย็น)

Wifi Free ตลอดการท่องเที่ยว ครอบครัวละ 1 เครื่อง (2 – 6 ท่าน/เครื่อง)

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็นพิษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

*** เด็กอายุต่ำกว่า 1ปี และผู้ใหญ่อายุ 76ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว 50% ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 6เดือน และผู้ใหญ่อายุ 86ปีขึ้นไป / ไม่คุ้มครองลูกค้าจอยทัวร์ที่เดินทางไปก่อนกรุ๊ปทัวร์***

 ไม่รวม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ

ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ

ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ในกรณีที่มีการยกเลิก วีซ่าฟรีสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย)

ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง

ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว สำหรับผู้ที่ ไปและ/หรือกลับ ไม่พร้อมพร้อมคณะ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปจากประเทศไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่านในการบริการ

ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 700-800 บาทไทย) ขึ้นอยู่กับเรทแลกเปลี่ยนเงินตราในวันนั้น เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ

   
1

วันแรก : กรุงเทพฯ


คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตูหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
คณะออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

2

สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – สะพาน - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – ยอดเขาอุสึ – ออนเซน (L/D)


คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย2ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ(Noboribetsu) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด บ่อน้ำพุร้อนที่งดงามที่สุดได้แก่ บ่อจิโงคุดานิ (Jigokudani or Hell Valley) บ่อที่เราเดินทางมาเยือนในครั้งนี้นั้นเอง นำท่านเยือนหุบเขานรกต้นกำเนิดออนเซน จิโกคุดาหนิ (Jigokudani) ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูหน้ากลัวไปหน่อย แต่นี่เป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพสีสันใบไม่เปลี่ยนสีตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อ สะพานชิน โนบอริเบ็ทสึ โอฮาชิ จุดนี้เองที่ถือเป็นไฮไลท์ของวันนี้ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองนี้ ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนั้น ระหว่างช่องเขาทั้ง 2 ฝั่งสีของใบไม้จะถูกเปลี่ยนหลากสี สวยงามเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเราอยู่กลางสะพานมองลงมาจากมุมบนในที่สูง เหมือนเรากำลังอยู่บนสวรรค์เลยทีเดียว เป็นสถานที่ยอดฮิตมากๆของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ที่รอต้อนรับการมาเยือนของท่าน
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านนั่งรถกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุซุเมืองโทยะ จะพาเราขึ้นไปยังยอดเขาอุซุ ซึ่งพื้นที่เป็นแอ่งที่ค่อนข้างแบนราบ เกิดจากการระเบิด และพ่นเอาส่วนยอดเขาเดิมหายไปหมด ที่สถานีบนยอดเขาซึ่งอยู่บริเวณริมขอบด้านตะวันออก จะสามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะทั้งหมดและภูเขาโชวะชินซัง ได้จากมุมสูง จากจุดนี้เราสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟ จากปากปล่องจะมองเห็นมีควันคุกรุ่นตลอดเวลาและมีหิมะปกคลุมแค่บางส่วน ถึงแม้ในฤดูหนาวจะมีหิมะตกหนาตลอดทางที่เดินขึ้นไปแต่ก็ไม่สามารถดับความร้อนจากใต้โลกที่เล็ดรอดออกมาตรงปากปล่องได้หมด จุดชมวิวที่ปากปล่องภูเขาไฟอุซุ มีทางเดินเลียบปากปล่องไปยังฝั่งตรงข้าม ระยะประมาณ 700 เมตร จากนั้นนำท่านท่านชมความงานของจุดชมวิว ทะเลสาบโทยะ ณ จุดชมวิวที่ให้คุณได้สัมผัสความกว้างใหญ่ของทัศนียภาพ นอกจากตัวทะเลสาบแล้ว ยังมองเห็น เกาะนากาจิมะ, ภูเขาอุสุซัง, โชวะชินซัง ได้อีกด้วย ซึ่งคุ้มค่าแก่การมาเยือนสถานที่แห่งนี้
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Niseko green leaf Onsen 3*/เทียบเท่าหลังรับประทานอาหารให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติออนเซน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

3

วันที่สาม : โจซังเค – สะพานแดง – ราชาแห่งกัปปะ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาโบราณ – ซัปโปโร ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ (B/L/-)


บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์ห้องพัก นำท่านเดินทางสู่เมืองโจซังเค เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นวินเทอร์สปอร์ตในช่วงฤดูหนาว ต้นน้ำแร่ออนเซ็นของโจซังเคเป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยเมื่อปี 1866 พระที่ชื่อ “มิอิซึมิ โจซัง ผู้นับถือลัทธิชุเก็นโด พบโดยการนำทางของชาวไอนุ หลังจากนั้นพระมิอิซึมิก็พยายามสร้างฐานหินให้กับแหล่งออนเซ็นแห่งนี้ได้สำเร็จด้วยความยากลำบาก ผู้คนจึงใช้ชื่อแหล่งออนเซ็นแห่งนี้ว่า “โจซังเค” เพื่อเป็นการยกย่องพระรูปนี้ คำว่า เค ในที่นี้มาจากภาษาญี่ปุ่นคำว่า ที่แปลว่าหุบเขา เนื่องจากอยู่ในพื้นที่หุบเขานั่นเอง และยังเป็นสถานที่ชมใบไม้สีแดงในช่วงฤดูใบไม่ร่วงที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ภายในพื้นที่โจซังเคนั้นมี ตัวกัปปะ เป็นสัญลักษณ์เพราะพื้นที่บริเวณนี้มีนิทานเรื่องเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับกัปปะด้วย ไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะเห็นรูปปั้นตัวกัปปะดีไซน์ต่างกันไปตามจินตนาการของผู้คนในพื้นที่เยอะแยะมากมายทีเดียว นำท่านถ่ายภาพ สะพานแดง Futami Park ในฤดูใบไม้ล่วง ที่คนทั้งประเทศรอคอยที่จะเดินทางมาเยือนเดินเล่นในสวน พักผ่อนไปกับมวลใบไม้ที่เปลียนสีหลากสันสันสวยงามเป็นอย่างมาก ที่นี่ถือว่าติด 1 ใน 5 สถานที่ฮอตที่สุดในช่วงใบไม้เปลี่ยนของเกาะฮอกไกโด และที่ทำจะทำให้ท่านฉงนมากขึ้นไปอีก ตามทางระหว่างทางและในเมืองโจซังเคนั้น ท่านจะได้พบ รูปปั้นมากมายของตัวกัปปะ (กัปปะคือภูติผีญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง) ซึ่งจะชอบแกล้งมนุษย์เป็นอย่างมาก หลังจากมนุษย์เลิกนับถือภูต ผี ปีศาจ ทำให้กัปปะนั้นคอยแกล้งผู้คนตลอดเวลาหลังจากนั้นเป็นต้นมา มักจะชอบอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ ตามความเชื่อของคนโบราณในโจซังเคนั้น กัปปะนอกจากจะกลันแกล้งผู้คนแล้วยังสามารถทำให้พรที่ขอนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยโดยสมาชิกจะต้องไหว้ขอพรจากราชาแห่งกัปปะซะก่อน และมาอธิฐานที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เท่านี้ก็ถือว่าการขอพรจากกัปปะเป็นอันสิ้นสุดพิธี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เรือลำใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือลำเล็กและลำเลียงไปตามคลอง ต่อมาเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมาขึ้น ก็สามารถขนส่งสินค้าผ่านเรือลำใหญ่โดยตรงได้เลย จากนั้นสู่ ถนนซาไกมาจิ เป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตรุ ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการค้าการขนส่งที่หลากหลาย เต็มไปด้วยบริษัทช้อปปิ้ง อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบด้วยอาคารหลายๆอาคารกระจายตัวอยู่ทางทิศใต้ของถนนซาไกมาจิ อาคารขนาดเล็กจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับกล่องดนตรี อาคารที่โดดเด่นที่สุด คือร้านค้าขนาดใหญ่ที่จำหนายกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบ ด้านหน้าของอาคารมีนาฬิกาของแวนคูเวอร์ตั้งอยู่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร อิสระอาหารเย็น ณ ห้าง AEON และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก Apa Sappolo Ekime Susukino 3 * หรือ เทียบเท่า โรงแรมตั้งอยู่ในย่านการค้า ซูซูกิโนะ (Susukino) เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน ป้ายร้านค้าสว่างไสวยามค่ำคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว (*สามารถเดินทางเท้าไป-กลับได้อย่างสะดวก)

4

วันที่สี่ : ซิตี้ ทัวร์ ซัปโปโร (B/L)


บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านชม ชมตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าประจำเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที่สร้างตั้งแต่ปี 1871 ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสายเพื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นำท่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเรื่องใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่นัก มหาวิทยาลัยฮอกไกโด โด่งดังเรื่องต้นแปะก๊วยที่ปลูกเอาไว้กว่า 70 ต้นเลียบถนนยาว 380 เมตร เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะเห็นบรรยากาศต้นแปะก๊วยสีเหลืองทั้งแถบ เหมือนเรายืนอยู่ท่ามกลางอุโมงค์สีเหลือทองอร่าม + กับยามเย็นของแดดอ่อนๆที่ส่องมากระทบถนนสายนี้ ไม่ฟินให้มันรู้ไปครับ จากนั้นนำนำท่านเข้าสู่ที่พัก Air Terminal Chitose 3*/เทียบเท่า อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

5

วันที่ห้า : สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ


อัตราค่าบริการ

** ราคาเด็ก ใช้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี บริบูรณ์เท่านั้น**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน เด็ก 1 ท่าน

พักกับ

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน

(เด็กมีเตียง)

เด็ก1 ท่าน

พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เด็กไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว
19 – 23 ตุลาคม 60 44,900.- 40,900.- 36,900.- 6,000.-
20 – 24 ตุลาคม 60 44,900.- 40,900.- 36,900.- 6,000.-
2 – 6 พฤศจิกายน 60 42,900.- 38,900.- 34,900.- 6,000.-
8 – 12 พฤศจิกายน 60 40,900.- 36,900.- 32,900.- 6,000.-
9 – 13 พฤศจิกายน 60 40,900.- 36,900.- 32,900.- 6,000.-
7 – 11 ธันวาคม 60 40,900.- 36,900.- 32,900.- 6,000.-
8 – 12 ธันวาคม 60 40,900.- 36,900.- 32,900.- 6,000.-

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating