ญี่ปุ่น
ประเทศ
6 วัน 4 คืน
จำนวนวัน
พฤศจิกายน
เดือน

ครบสูตรฮอกไกโดตอนใต้ 3 แหล่งครบคุ้ม

หุบเขาจิโกคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – กระเช้าภูเขาอุสุซัง – ใหม่..สะพานโนบอริเบ็ทสึ 

วิวทะเลสาบโทยะ – พักออนเซน รีสอร์ท เมืองโทย

เส้นทางโรแมนติก ฮาโกดาเตะ – สวนโอนูมะ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฮาโกดะเตะ

ป้อมเรียวคาคุ – โกฯอิฐแดง – ตลาดเช้า – พักออนเซน

ใหม่ …. โจซังเค เมืองแห่งออนเซนธรรมชาติและตำนานขอพรแห่งกัปปะ – สะพานแดง

เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ที่รวมทุกแหล่งขึ้นชื่อของคนญี่ปุ่น ครบ คุ้ม สำหรับนักเดินทาง

สถานที่เที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่น ฮาโกดาเตะ โจซังเค
เดือน พฤศจิกายน  2560
ระยะเวลา 1-6 พ.ย.   2-7 พ.ย.

รวม

 • ค่าตั๋วโดยสาร TG ( Economy Class) (ในกรณีมีความ ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่ค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 2 ขวด / วัน (เช้า-เย็น)
 • Wifi Free ตลอดการท่องเที่ยว ครอบครัวละ 1 เครื่อง (2 – 6 ท่าน/เครื่อง)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็นพิษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต *** เด็กอายุต่ำกว่า 1ปี และผู้ใหญ่อายุ 76ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว 50% ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 6เดือน และผู้ใหญ่อายุ 86 ปีขึ้นไป / ไม่คุ้มครองลูกค้าจอยทัวร์ที่เดินทางไปก่อนกรุ๊ปทัวร์***
ไม่รวม
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ในกรณีที่มีการยกเลิก วีซ่าฟรีสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว สำหรับผู้ที่ ไปและ/หรือกลับ ไม่พร้อมพร้อมคณะ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปจากประเทศไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่านในการบริการ
 • ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,500 เยน (ประมาณ 800-900 บาทไทย) ขึ้นอยู่กับเรทแลกเปลี่ยนเงินตราในวันนั้น เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
เงื่อนไขการเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ,
 • การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
เงื่อนไขการจอง
 • จองและชำระ มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน 3 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจำ)
 • กรณีที่มีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 – 30 วัน คิดค่าบริการมัดจำตั๋วเครื่องบินทางละ 5,000 บาท
 • กรณีที่มีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 – 16 วันก่อนเดินทางคิดค่าบริการมัดจำ 10,000 บาท
 • กรณีที่มีการยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน คิดค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
 • คณะผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป พร้อมมัคคุเทศก์เดินทางพร้อมคณะ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท
1

วันแรก : กรุงเทพฯ

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับท่านและอำนวยความสะดวกด้านการเช็คอิน

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

คณะออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
2

วันที่สอง : สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – สะพาน - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – ยอดเขาอุสึ - ออนเซน (-/L/D)

คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย2ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ(Noboribetsu) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด บ่อน้ำพุร้อนที่งดงามที่สุดได้แก่ บ่อจิโงคุดานิ (Jigokudani or Hell Valley) บ่อที่เราเดินทางมาเยือนในครั้งนี้นั้นเอง นำท่านเยือนหุบเขานรกต้นกำเนิดออนเซน จิโกคุดาหนิ (Jigokudani) ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูหน้ากลัวไปหน่อย แต่นี่เป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพสีสันใบไม่เปลี่ยนสีตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อ สะพานชิน โนบอริเบ็ทสึ โอฮาชิ จุดนี้เองที่ถือเป็นไฮไลท์ของวันนี้ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองนี้ ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนั้น ระหว่างช่องเขาทั้ง 2 ฝั่งสีของใบไม้จะถูกเปลี่ยนหลากสี สวยงามเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเราอยู่กลางสะพานมองลงมาจากมุมบนในที่สูง เหมือนเรากำลังอยู่บนสวรรค์เลยทีเดียว เป็นสถานที่ยอดฮิตมากๆของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ที่รอต้อนรับการมาเยือนของท่าน

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านนั่งรถกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุซุเมืองโทยะ จะพาเราขึ้นไปยังยอดเขาอุซุ ซึ่งพื้นที่เป็นแอ่งที่ค่อนข้างแบนราบ เกิดจากการระเบิด และพ่นเอาส่วนยอดเขาเดิมหายไปหมด ที่สถานีบนยอดเขาซึ่งอยู่บริเวณริมขอบด้านตะวันออก จะสามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะทั้งหมดและภูเขาโชวะชินซัง ได้จากมุมสูง จากจุดนี้เราสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟ จากปากปล่องจะมองเห็นมีควันคุกรุ่นตลอดเวลาและมีหิมะปกคลุมแค่บางส่วน ถึงแม้ในฤดูหนาวจะมีหิมะตกหนาตลอดทางที่เดินขึ้นไปแต่ก็ไม่สามารถดับความร้อนจากใต้โลกที่เล็ดรอดออกมาตรงปากปล่องได้หมด จุดชมวิวที่ปากปล่องภูเขาไฟอุซุ มีทางเดินเลียบปากปล่องไปยังฝั่งตรงข้าม ระยะประมาณ 700 เมตร จากนั้นนำท่านท่านชมความงานของ ทะเลสาบโทยะ ณ จุดชมวิวที่ให้คุณได้สัมผัสความกว้างใหญ่ของทัศนียภาพ นอกจากตัวทะเลสาบแล้ว ยังมองเห็น เกาะนากาจิมะ, ภูเขาอุสุซัง, โชวะชินซัง ได้อีกด้วย ซึ่งคุ้มค่าแก่การมาเยือนสถานที่แห่งนี้
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Toya Sansui Hotel Onsen 3*/เทียบเท่าหลังรับประทานอาหารให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติออนเซน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
3

วันที่สาม : สวนโอนุมะ – ป้อมโงเรียวกาคุ – ท่าเรือฯอิฐแดง – ยอดเขาฮาโกดาเตะ (B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ นำท่านชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนโอนุมะ เป็นพื้นที่สวนสาธารณะและทะเลสาบ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของฮาโกดาเตะ นับเป็นอุทยานแห่งชาติระดับจังหวัด บริเวณสวนมีภูเขาไฟโคมางาตาเกะ(Komagatake) และทะเลสาบ 2 แห่งคือ ทะเลสาบโคนุมะ(Lake Konuma)และทะเลสาบโอนุมะ(Onuma) นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนสวนแห่งนี้ อันดับแรก มาชมความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเส้นทางฮาโกดาเตะ และมุมที่สวยที่สุดคือบริเวณสะพานข้ามน้ำภายในสวน ในวิวสีของใบไม้ที่ถูกพระอาทิตย์สาดส่องกระทบลงบนพื้นน้ำ ทำให้ที่ใสมีสีสันสวยงามยิ่ง ราวกับสะพานแห่งนี้สวยงามยิ่งนัก
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการเซ็ทญี่ปุ่น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ นำท่านชมป้อมโงเรียวกาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” เพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางปืนใหญ่นั่นเอง ซึ่งจะมองเห็นได้จากมุมสูง ป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตก สร้างขึ้นในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะเพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่เกิดจากมหาอำนาจตะวันตก ไปกี่ปีต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผู้สำเร็จราชการ และกองกำลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จากนั้นสู่ ท่าเรือและโกดังอิฐแดง เมืองฮาโกดาเตะ สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นโกดังของพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่นๆ (อารมณ์ประมาณ Asiatique ในบ้านเรา แต่ขนาดเล็กกว่ามาก) ด้านที่หันออกทะเลจะเขียนป้ายตัวโตๆ ว่า BAY จัดเป็นย่านช้อปปิ้ง ที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงาม น่าเดินเล่นชิลล์ๆ จะนั่งกินกาแฟหรือทานอาหารก็มีหลายร้านให้เลือก แต่หน้าหนาวจะปิดเร็ว เพราะลมหนาวแรง และมีนักท่องเที่ยวไม่มาก เมือง ฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 บนเกาะฮอกไกโด ตั้งอยู่ริมเชิงเขาฮาโกดาเตะ ขนาบด้วยทะเลทั้ง 2 ด้าน เมื่อมองลงมาจาก ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt. Hakodate) จะได้เห็นเมืองที่สวยงาม จนคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวยกให้เป็น 1 ใน 3 วิวยามค่ำคืนที่สวยสุดยอดในโลก และเรานำท่านเดินทางโดย กระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) สู่เพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวทิวทัศน์ ตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้าง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Hotel Banso 3 * หรือระดับเทียบเท่า
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนู SET หลังรับประทานอาหารให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติออนเซน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
4

วันที่สี่ : สวนโอนุมะ – ป้อมโงเรียวกาคุ – ท่าเรือฯอิฐแดง – ยอดเขาฮาโกดาเตะ (B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพัก นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลขึ้นชื่อ ของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปู-ปลา หลายหลายชนิด เช่น ปลาแซลม่อน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุ้ง ที่มีทั้งแบบสดและแบบแห้ง หรือจะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อตามฤดูกาลและผักพื้น เมืองหลากหลายชนิดหรือท่านจะเลือกลองกิจกรรมตกปลาหมึกหรือลิ้มลองไอศกรีมหมึกดำที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองฮาโกดาเตะได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองตากอากาศชื่อดังแห่งเกาะฮอกไกโด ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการ ประมงที่มีชื่อเสียงอีกด้วย เมืองนี้มีเอกลักษณ์ด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านชม คลองโอตารุ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เรือลำใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือลำเล็กและลำเลียงไปตามคลอง ต่อมาเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมาขึ้น ก็สามารถขนส่งสินค้าผ่านเรือลำใหญ่โดยตรงได้เลย จากนั้นสู่ ถนนซาไกมาจิ เป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตรุ ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการค้าการขนส่งที่หลากหลาย เต็มไปด้วยบริษัทช้อปปิ้ง อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมายพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบด้วยอาคารหลายๆอาคารกระจายตัวอยู่ทางทิศใต้ของถนนซาไกมาจิ อาคารขนาดเล็กจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับกล่องดนตรี อาคารที่โดดเด่นที่สุด คือร้านค้าขนาดใหญ่ที่จำหนายกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบ ด้านหน้าของอาคารมีนาฬิกาของแวนคูเวอร์ตั้งอยู่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sonia Otaru 3* / เทียบเท่า
5

วันที่ห้า : โจซังเค – สะพานแดง – ราชาแห่งกัปปะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ซูซูกิโนะ (B/L/-)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์ห้องพัก นำท่านเดินทางสู่ เมืองโจซังเค เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นวินเทอร์สปอร์ตในช่วงฤดูหนาว ต้นน้ำแร่ออนเซ็นของโจซังเคเป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยเมื่อปี 1866 พระที่ชื่อ “มิอิซึมิ โจซัง ผู้นับถือลัทธิชุเก็นโด พบโดยการนำทางของชาวไอนุ หลังจากนั้นพระมิอิซึมิก็พยายามสร้างฐานหินให้กับแหล่งออนเซ็นแห่งนี้ได้สำเร็จด้วยความยากลำบาก ผู้คนจึงใช้ชื่อแหล่งออนเซ็นแห่งนี้ว่า “โจซังเค” เพื่อเป็นการยกย่องพระรูปนี้ คำว่า เค ในที่นี้มาจากภาษาญี่ปุ่นคำว่า ที่แปลว่าหุบเขา เนื่องจากอยู่ในพื้นที่หุบเขานั่นเอง และยังเป็นสถานที่ชมใบไม้สีแดงในช่วงฤดูใบไม่ร่วงที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ภายในพื้นที่โจซังเคนั้นมี ตัวกัปปะ เป็นสัญลักษณ์เพราะพื้นที่บริเวณนี้มีนิทานเรื่องเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับกัปปะด้วย ไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะเห็นรูปปั้นตัวกัปปะดีไซน์ต่างกันไปตามจินตนาการของผู้คนในพื้นที่เยอะแยะมากมายทีเดียว นำท่านถ่ายภาพ สะพานแดง Futami Park ในฤดูใบไม้ล่วง ที่คนทั้งประเทศรอคอยที่จะเดินทางมาเยือนเดินเล่นในสวน พักผ่อนไปกับมวลใบไม้ที่เปลียนสีหลากสันสันสวยงามเป็นอย่างมาก ที่นี่ถือว่าติด 1 ใน 5 สถานที่ฮอตที่สุดในช่วงใบไม้เปลี่ยนของเกาะฮอกไกโด และที่ทำจะทำให้ท่านฉงนมากขึ้นไปอีก ตามทางระหว่างทางและในเมืองโจซังเคนั้น ท่านจะได้พบ รูปปั้นมากมายของตัวกัปปะ (กัปปะคือภูติผีญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง) ซึ่งจะชอบแกล้งมนุษย์เป็นอย่างมาก หลังจากมนุษย์เลิกนับถือภูต ผี ปีศาจ ทำให้กัปปะนั้นคอยแกล้งผู้คนตลอดเวลาหลังจากนั้นเป็นต้นมา มักจะชอบอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ ตามความเชื่อของคนโบราณในโจซังเคนั้น กัปปะนอกจากจะกลันแกล้งผู้คนแล้ว ยังสามารถทำให้พรที่ขอนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยโดยสมาชิกจะต้องไหว้ขอพรจากราชาแห่งกัปปะซะก่อน และมาอธิฐานที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เท่านี้ก็ถือว่าการขอพรจากกัปปะเป็นอันสิ้นสุดพิธี
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าประจำเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที่สร้างตั้งแต่ปี 1871 ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสายเพื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จากนั้น อิสระช้อปปิ้งย่าน ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน ป้ายร้านค้าสว่างไสวยามค่ำคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Air Terminal 3* หรือเทียบเท่า
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
6

วันที่หก : สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ (B/-/-)

10.45 น. คณะออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 671

15.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมTG 671

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

พัก 2-3 ท่าน

เด็ก 1 ท่าน

พักกับ

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน

(เด็กมีเตียง)

เด็ก1 ท่าน

พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เด็กไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

1 – 6 พฤศจิกายน 2560 49,900.- 45,900.- 41,900.- 8,000.-
2 – 7 พฤศจิกายน 2560 49,900.- 45,900.- 41,900.- 8,000.-

** ราคาเด็ก ใช้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี บริบูรณ์เท่านั้น**