ญี่ปุ่น
ประเทศ
5 วัน 3 คืน
จำนวนวัน
ตุลาคม
เดือน

เนื้อย่าง โระคะเซง ระดับ 5 ดาว 

เที่ยวครบทุกวัน รวมตั๋วโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ไม่ต้องซื้อเสริม ไม่มีอิสระทัวร์

เพลิดเพลินเต็มอิ่มกับร้านเนื้อย่างระดับ 5 ดาว ROKKASEN และขาปูยักษ์รับประทานไม่อั้น

สถานที่เที่ยว โอชิโนะฮัคไค อาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ศาลเจ้าฮาโกเนะ โอไดบะ ชิบุย่า ศาลเจ้าเมจิ *
เดือน ตุลาคม 2560
ระยะเวลา 05-09   06-10   11-15   12-16   25-29   26-30   27-31

 

รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เมื่อมีผู้ร่วมทาง 30ท่าน)

ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า หรือมากกว่า 2,000 บาท ตามที่สถานทูตกำหนด และมีค่าบริการวีซ่าต่างหาก

ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการเดินทาง * ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

มีหัวหน้าทัวร์บริการจากเมืองไทย เมื่อมีผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป กรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน มีไกด์ให้บริการท่านเดียว เดินทางพร้อมท่านจากเมืองไทย

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินจอง เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :
 • มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

1

วันแรก : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินสกู๊ต (SCOOT) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน สายการบิน SCOOT ใช้เครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร) ซื้อที่นั่งพิเศษเพิ่ม

Stretching Seat : ที่นั่งยืดขาแถวหน้าสุด เที่ยวบินละ 2,000 บาท

Super Seat : ที่นั่งซึ่งมีพื้นที่ด้านหน้าเก้าอี้กว้างขึ้น (34-35นิ้ว) เที่ยวบินละ 1,000 บาท

ซื้อน้ำหนักเพิ่ม

 • เพิ่ม 5 กิโลกรัม ราคาเที่ยวบินละ 500 บาท
 • เพิ่ม 10 กิโลกรัม ราคาเที่ยวบินละ 750 บาท
 • เพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคาเที่ยวบินละ 1,000 บาท
 • เพิ่ม 20 กิโล ราคาเที่ยวบินละ 1,250 บาท

หมายเหตุ: บัตรโดยสารไม่สามารถอัพเกรดเป็น ScootBIZ ไม่สามารถขอคืนเงินหากไม่เดินทาง และไม่สามารถสะสมไมล์ได้ หากมิได้ซื้อน้ำหนักล่วงหน้า Scoot สงวนสิทธิคิดค่าน้ำหนักตามเรท เคาท์เตอร์เช็คอิน (กิโลกรัมละ 890 บาท)

2

วันที่สอง : นาริตะ-สะพานหิ่งห้อยทะเล อุมิโฮะตารุ-โยโกฮาม่า-โอชิโนะฮัคไค (L/D-บุปเฟ่พร้อม ขาปูยักษ์)

เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TZ292
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

นำท่านเดินทางสู่เมือง โยโกฮาม่า โดยการใช้เส้นทาง สะพานหิ่งห้อยทะเล อุมิ โฮะตารุ  อยู่บนถนนเส้น โตเกียว อะควาไลน์ ใช้เวลาในการสร้างถึง 31 ปี เปิดใช้เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1997 นับเป็นอุโมงค์อันดับที่ 4 ที่ขึ้นชื่อว่ามีความยาวที่สุดในโลก โดยความยาวทั้งหมด 14 กิโลเมตร แยกเป็นส่วนสะพาน 4.4 กิโลเมตร และอุโมงค์ใต้ท้องทะเลอีก 9.6 กิโลเมตร นับได้ว่าเป็นความพยายาม และใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็นทางด่วนที่ใช้ข้ามอ่าวโตเกียวจากจังหวัดคานากาวะ เมืองคาวาซากิ ไปยังจังหวัดชิบะ เมืองคิซาราซึ เส้นทางนี้ประกอบด้วยอุโมงค์ที่ขุดลงไปใต้ทะเลจากจังหวัดคานากาวะ มาบรรจบกับสะพานที่สร้างจากฝั่งชิบะ โดยมีจุดพักรถอุมิโฮตารุ เป็นจุดเชื่อมต่อพอดี เนื่องจากเป็นสถานที่ที่อยู่บนทะเล จุดพักรถนี้ได้สร้างเป็นตึก 5 ชั้น โดยชั้นที่ 1-4 จะเป็นกระจกรอบด้านเพื่อให้มองเห็นทะเลได้จากรอบด้านระหว่างที่เดินช้อปปิ้งไปด้วย ชั้นที่ 5 เป็นดาดฟ้า มีร้านอาหารอยู่เต็มไปหมด เป็นร้านอาหารที่สามารถนั่งทานข้าวไป พร้อมชมวิวทะเลได้ด้วย โยโกฮาม่า เป็นเมืองใหญ่อันดับสองเรียงตามประชากรของประเทศญี่ปุ่นรองจากมหานครโตเกียว และยังถือเป็นเขตเทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดของญี่ปุ่น และยังเป็นเมืองเอกของจังหวัดคานากะวะ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโตเกียว

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูปิ้งย่างร้านอามะทาโระ รับประทานไม่อั้น หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
โรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA หรือระดับเดียวกัน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ “เมนูพิเศษขาปูยักษ์” (2)

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและคนญี่ปุ่นยังเชื่อว่าจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

3

วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบอาชิ- วัดอาซากุสะ – ช๊อปปิ้งชินจูกุ (B/L/D-เนื้อย่างโระคาเซน ระดับ 5 ดาว)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค นำท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในบริเวณโดยรอบ ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยภายในหมู่บ้านจะมีบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาคาร์ฟหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายดูน่าสบายในบ่อนํ้า ซึ่งแต่ละบ่อนั้นเย็นจัดเพราะมีอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญหมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยม จากนั้นทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) เซทอาหารญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ

สมควรแก่เวลา นำท่านช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) ร้านเนื้อย่าง 5 ดาวโระคาเซน

พักที่ โรงแรม Metropolitan Edmond Hotel หรือเทียบเท่า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)

เวลา 08.00 น. ตรง นำท่านชม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกที่มีนักท่องเที่ยวต่อปีเกือบ 20 ล้านคนต่อ ซึ่งมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สร้างขึ้นโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ เปิดให้บริการในปี 1983 ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม World Bazaar /Tomorrowland /Toontown /Fantasyland /Critter Country /Westernland /Adventureland โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนาน

สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเดินทางไปชมสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ ท่านสามารถรับเงินที่หัวหน้าทัวร์ มูลค่า 7,000เยน และรอรถบัสมารับท่านในเวลา 10.30น. เพื่อเดินทางไปยังย่านช๊อปปิ้งต่างๆ ของโตเกียว (ส่งท่านและนัดพบที่จุดนัดพบ ย่านชิบูย่า)

 • ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ
 • โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ
 • ชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น

* *อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองที่เกิดจากการนำขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เนื่องจากเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายด้วยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นต้น ส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยังโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เพื่อรับท่านที่เที่ยวสวนสนุก ก่อนนำทุกท่านเดินทางไปยังร้านอาหารญี่ปุ่น ก่อนเข้าสู่ที่พักเมืองนาริตะ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) ชาบู พรีเมี่ยม รับประทานไม่อั้น

พักที่ โรงแรม NARITA MARROAD หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้า (วันสุดท้าย) : สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง (บริการอาหารบนเครื่อง)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ต (SCOOT) เที่ยวบินที่ TZ291
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**(ราคาทัวร์รวมค่าอาหารรับประทานบนเครื่องบิน 1 มื้อ)**