จีน
ประเทศ
6 วัน 5 คืน
จำนวนวัน
เมษายน – กันยายน
เดือน (จาก - ถึง)

เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6 วัน ,กรุงเทพฯ– กุ้ยหลิน ,กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-

ขั้นบันไดจินเชอ-หมู่บ้านชาวจ้วง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน,กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-

ถ้ำเงิน–ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)ร้านใบชา-ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง,หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-

เขาเซียงกง-ร้านหยก-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-โชว์

ELEPHANT LEGEND-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก),เขาเหยาซาน

(นั่งกระเช้า)-ร้านผ้าไหม เมืองจำลองซ่ง-ร้านใยไผ่ไหม โชว์ DREAM LIKE LIJIANG,

กุ้ยหลิน-กรุงเทพ

สถานที่เที่ยว ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั่นบรรไดจิงเชอ หยางซั่ว
เดือน กรกฎาคม – กันยายน  2560
ระยะเวลา 21-26 ก.ค.   25-30 ส.ค   22-27 ก.ค.

 

รวม

ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 800 บาท (ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านั้น)
กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ บริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทำการ) ต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท)
กรณีที่ท่านต้องการให้ยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทำการ) ต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท)
หมายเหตุ : ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่รวม
ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
  กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
  ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
เงื่อนไขการเดินทาง * ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

มีหัวหน้าทัวร์บริการจากเมืองไทย เมื่อมีผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป กรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน มีไกด์ให้บริการท่านเดียว เดินทางพร้อมท่านจากเมืองไทย

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินจอง
 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
 3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่ปักกิ่ง) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
 5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 6. การยกเลิก
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการ
เงื่อนไขการชำระเงิน  การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง   หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 

หมายเหตุ

 1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้อแขนกุดโชว์ไหล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
   

ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
 2. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) และสำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน)
 • เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น และ
 • เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 • ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง

6.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

 1. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 2. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)

9.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

 1. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 2. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
 • ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานใน ประเทศไทยเท่านั้น
 • หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 • กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100  บาท
   

       เอกสารที่ต้องเตรียม   1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6  เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 3.ใบอนุญาตการทำงาน 4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน 5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

 • ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท

 (ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้) **การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

1

วันแรก : กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน

คณะพร้อมกัน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก
( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES(CZ) เจ้าหน้าที่บริษัท ฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINESเที่ยวบินที่CZ6100  **แวะพักที่สนามบินอู๋ซูเมืองหนานหนิงจากน้ันนําท่านเดินทางต่อสู่เมืองกุ้ยหลิน **
เดินทางถึง สนามบินเมืองกุ้ยหลิน ซึ้งตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสีผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง จากน้นั นาํท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
2

วันที่สอง : กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดจินเชอ-หมู่บ้านชาวจ้วง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองในหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้แร่ธาตุเป็นเมืองน้าํ พุร้อนที่มีชื่อเสียง นาํ ท่านชม นาขั้นบันไดจิ นเชอ ของอำ เภอหลงเซิ่น มณฑลกวางไส อยเู่หนือระดบั น้าํ ทะเล880 เมตร พ้ืนที่ต่าํสุดอยเู่หนือระ ดงัน้าํ ทะเล300 เมตร ส่วนความชนัอยู่ระหว่าง 26-35องศาบางแห่งมีความชนัถึง 50องศาทีเดียว ภูเขาอนั สูงชันน้ีมีอตัราแตกต่างกันในการลดลงของหุบเขาค่อนขา้งมาก เป็นเหตุให้แปลงนา ข้นั บนัไดสนั เขามงักรดงักล่าวนาํท่านข้ึนสู่จุดชมวิวใหท้ ่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศย
 เดินทางถึง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม หมู่บ้านชาวจ้วง เมื่อท่านเข้าสู่หมู่บ้านท่านจะได้รับการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้าน ที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ นอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสได้ชมการแสดงระบำพื้นเมืองและการ แข่งกีฬาประเพณีประเภทต่าง ๆ ที่ตกทอดมาช้านาน พร้อมชิมชาอันหอมหวนชวนดื่ม ชิมชาน้ำมันและชมประเพณีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง นำท่านเดินทางสู่ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลาย ความเมื่อยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้าํใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จกักนัดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจํา บ้าน จากนั้นนำ ท่านเดินทางกลับเมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับขนาน นามว่าเมืองแห่ง เขาเขียว นํ้าใส ถํ้าแปลก หินงาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
3

วันที่สาม : กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ถํ้าเงิน-ล่องเรือแม่นํ้าหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ร้านใบชา-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ที่ างทิศตะวันออกเฉียง ใต้ของเมืองกุ้ยหลิน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพ นับว่าเป็นสวรรค์บนดินที่มีชื่อเสียงที่ นัก ท่องเที่ยวตอ้งมาเยือนเมื่อมาถึงกุย้หลิน นาํ ท่านเดินทางสู่ถํ้าเงิน ซ่ึงเป็นถ้าํที่มีความงดงามที่สุด ของกุย้หลิน ถ้าํน้ีเป็นถ้าํที่อยตู่ ิดกบัแม่น้าํ หลีเจียง ชมหินงอกหินยอ้ยที่มีเอกลกั ษณ์เฉพาะตวั ที่ส่อง แสงระยบิระยบัแวววาวประกายเกลด็เพชรอยา่ งสวยงาม ชาวหยางซั่วจึงตั้งชื่อว่าถ้ำเงิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ…ปลาอบเบียร์
นำาท่าน ล่องเรือแม่นํ้าหลีเจียง (ครึ่งสาย) ชมความงามของแม่น้าํหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะ
ไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพนั ที่มีรูปร่างต่างๆ กนั ตามจินตนาการณ์ต่างๆ ของผู้ผ่านชมให้ท่าน
พิสูจน์ดังคำากล่าวที่ว่า กุย้หลินเป็นดินแดนแห่งขุน เขาที่แปลก และสวยงาม มีแม่น้ำ สวยใสที่สุดใน
โลกจากนั้น นำาท่านแวะร้านใบชา ชิมชาอู่วหลงและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ…เผือกอบน้ำผึ้ง
หลังอาหาร เชิญท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนน
ข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหารและยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด
พักที่ WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4

วันที่สี่ : หยางซั่ว-ก้ยุ หลนิ-เขาเซียงกง-ร้านหยก-ประตูโบราณกหู นานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินโชว์ ELEPHANT LEGEND-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำท่านเดินทางกลบั สู่ เมืองกุ้ยหลิน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำ ท่านเดินทาง สู่ เขาเซียงกง อยทู่ างทิศตะวนั ตกของแม่น้าํหลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซวั่ 28กิโลเมตร นาํ ท่านชม วิวแม่น้ำ หลีเจียงจากบนเขาน้ำหลีเจียงถูกล้อมรอบดว้ยเขาหลายๆลูก เป็นจุดที่ชมแม่น้ำหลี เจียงสวยที่สุดถา้อากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักถ่ายภาพ จากนั้น นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับ นำโชคให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ประตูโบราณกหู นานเหมิน ตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาปหยงหูสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงค์
ถัง อายุประมาณ 1,300 ปีได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับ ญี่ปุ่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
และ ชมต้นไทรพันปี
จากนั้นนำ ท่าน อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ใจกลางเมืองกุย้หลินพบกับ สินค้าต่างๆหลากหลายชนิด
สินค้าพื้นเมืองกุ้ยหลิน ยาแก้เจ็บคอผลไม้กุ้ยหลินต่างๆ อาทิลูกพลับอบแห้ง ส้มจี๊ดเป็นต้น
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ…บุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น
นำท่านชม โชว์ ELEPHANT LEGEND สร้างโดยบริษัท เดียวกับ ที่จัดพิธีเปิดปักกิ่งโลลิมปิคเกมส์
2008 และพิธีเปิดลอนดอนโลลิมปิ คเกมส์ ใช้งบประมาณในการสร้าง 160 ล้านหยวน ใช้ระยะเวลา
ในการสร้าง3 ปีเพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวที่จะสร้างความประทบั ใจและความทรงจาํใหก้ บั นกั ท่องเที่ยว
โดยใช้เขางวงช้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินเป็นฉากในการแสดง บอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกบั ตาํนานเทพชา้ง เป็นการผสมผสานมลัติมีเดียเทคโนโลยีแสง สีเสียง เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
จากนั้น นำท่านชมวิวกุ้ยหลินยามค่ำคืนริมทะเลสาบหรงซานหูซึ่งบริเวณนี้เมื่อ900 ปีก่อนเคยเป็นคู
เมือง แต่ได้รับการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและสร้างเจดีย์คู่ หนึ่งขึ้นกลางทะเลสาบ เจดียฺคู่น้ัน
เรียกว่า เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ไม่ได้ขึ้นบนตัวเจดีย์) เจดีย์องค์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ซึ่งถือว่า
เป็นเจดียท์องเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดียส์ร้างด้วยปูนระหวา่ง2เจดีย์มีอุโมงคเ์ชื่อมถึงกัน
5

วันที่ห้า : เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า)-ร้านผ้าไหม-เมืองจําลองซ่ง-ร้านใยไผ่ไหม-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ เขาเหยาซาน ที่สูงที่สุดซึ่งอยู่ชานเมืองกุ้ยหลิน ท่านสามารถ มองเห็นทัศนียภาพทั่ว เมืองกุ้ยหลินอัน สวยงามยิ่งกลุ่มเขาบางลูกแลดูคล้ายพระพุทธไสยาสน์ แม่น้ําหลี่เจียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโค้ง ขนานสองฝั่งแม่น้ําด้วยเขาหินปูน สลับซับซ้อนรูปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของมนุษย์สมกบัคาํกล่าวของคนจีนโบราณที่ว่า ทิวทศัน์กุ้ยหลิน งามล้ำ เลิศในปฐพี นำท่านแวะร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้ เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้ารองเท้าเป็นตน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ… ขาหมูร่ำรวย
นำท่านสู่ เมืองจําลองซ่ง สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองจาํลองซ่งเฉิงใน เมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงามน่าชม จากนั้น นำท่านแวะชม การผลิตผ้าใยไผ่ ไหม ซึ่งนำ มาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นาํ ท่านชม โชว์ DREAM LIKE LIJIANG เป็นการแสดง ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลยแ์ละ
กายกรรมอย่างลงตวั แม่น้ำ หลีเจียงถูกนำ มาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่อง ราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่
กับ สายน้ำ เช่น ภูเขา ต้นไม้สัตว์ต่างๆ แมลง หรือแม้กระทั่ง สิ่งมีชีวิตที่อย่ใต้ลำน้ำหลีเจียง
พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
6

วันที่หก : กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินกุ้ยหลิน
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINESเที่ยวบินที่CZ6099

**แวะพักที่ สนามบินอู๋ซูเมืองหนานหนิงจากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่กรุงเทพ ฯ **

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ