แปลเอกสาร

รับแปลเอกสารทั่วไปหรือส่วนตัว

1. เอกสารตัวจริง

2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกค้อง  ( ต้องเป็นของเจ้าเอกสารเท่านั้น)

3. ใบมอบอำนาจ

 Email : info@eiyaida.com

 • ระยะเวลา 1-2 วัน สำหรับเอกสารแปลพร้อมรับรองคำแปลถูกต้อง  ( ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ )
 • ระยะเวลา 4-5 วัน ทำการ สำหรับเอกสารประทับตรารับรองกระทรวง  (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ )
 • ไทย – อังกฤษ หรือ อังกฤษ – ไทย พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง ใบละ 300 บาท ( หน้า-หลัง ) ยกเว้นโฉนดที่ดิน
 • ประทับตรารับรองกระทรวงกาต่างประเทศ  ชุดละ 1000 บาท ( แปล + รวมค่าธรรมเนียมกระทรวง + ค่า EMS)

รับแปลเอกสาร สัญญาต่าง ดังนี้

 • สัญญาเช่าบ้าน
 • สัญญาเช่าที่อยู่อาศัย
 • สัญญาเช่าคอนโด
 • สัญญาเช่าช่วง
 • สัญญาต่อเติมบ้าน
 • สัญญาต่อเติมบ้าน
 • สัญญาเช่าที่ดินปลูกสร้าง
 • สัญญาซื้อ-ขายรถยนต์
 • สัญญาซื้อ-ขายที่ดิน
 • สัญญาเงินกู้
 • สัญญาไถ่ถอน
 • สัญญายอมความ
 • สัญญาหย่า
 • สัญญายกมรดก
 • พินัยกรรม
ค่าแปลสัญญาไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย แผ่นละ  700 – 1200 บาท
ระยะเวลาในการดำเนินการ   ระยะเวลา 3 -7 วันทำการ ขั้นอยู่กับจำนวนเอกสาร

ลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างมาเราตีราคาก่อนได้คะ

08-4646-9960

หรือส่งข้อมูลผ่านช่องทางนี้

bull